privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de coach een dossier aanlegt.
Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het coachen noodzakelijk zijn en die, na expliciete schriftelijke toestemming, eventueel worden opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

AVG

De coach waarborgt de privacy en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder meer dat zij:
zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens;
ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

Zij heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doelen:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de sessies zijn afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar;
dit gebeurt alleen met schriftelijke toestemming!;
voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid;
voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld voor onderlinge communicatie. Als de coach vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij u eerst expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

privacy op de factuur

Op de factuur staan de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van het gesprek, kosten van het consult en eventueel de gegevens van de werkgever.

‍© 2021 Hoens coaching | Maaseikerweg 106 | 6006 AC Weert | 06-14 62 67 89 | info@hoenscoaching.nl